เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา สพ.ญ.ชนิตา โลหะกมลชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ น.สพ.คมสัน ศรีรัตนประทีป หัวหน้าหน่วยพัฒนาวิชาการ จัดสัมมนาวิชาการประจำเดือนให้กับทีมสัตวแพทย์ SLV เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ในการบำบัดโรคสัตว์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากฝ่ายวิชาการ O-Square
Scroll to Top