แนะนำสัตวแพทย์ให้ข้าพเจ้า

รายละเอียดการนัดหมายสัตวแพทย์

ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะนัดสัตวแพทย์ท่านใดเป็นการเจาะจง ต้องการให้โรงพยาบาลแนะนำสัตวแพทย์ที่เหมาะสม / I have no idea of specific Veterinarian. I want the hospital to suggest for me.

(กรุณานัดหมายล่วงหน้า 3 วันก่อนวันนัด)

หมายเหตุ

  1. เวลาในการตอบกลับ ทางโรงพยาบาลจะตอบรับการนัดหมายล่วงหน้าใน 72 ชั่วโมง
  2. การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงการแจ้งความจำนงนัดหมายสัตวแพทย์ล่วงหน้าเท่านั้น มิได้เป็นการยื่นยัน วัน เวลา สถานที่ และสัตวแพทย์ผู้รักษาทันที
  3. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
  4. การนัดหมายและการยืนยันนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าผู้นัดหมาย หรือ ผู้ป่วยจะได้ทำการลงทะเบียนคนไข้ อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาล
Scroll to Top