น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม

น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพืเศษ​

อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง ทักษะการสื่อสารกับเจ้าของเคส

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2529

- สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

-

ตารางตรวจ

วัน

เวลา

คลินิก

THIS DOCTOR DOES NOT CURRENTLY SCHEDULE REGULAR CLINIC HOURS. APPOINTMENTS MAY BE MADE UPON REQUEST, DEPENDING ON AVAILABILITY.

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

นัดหมายสัตวแพทย์ โทร.หาเรา (02)866-0260

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
กลับไปด้านบน
Shopping Cart