ทีมสหวิชาชีพ

นอกจากทีมสัตวแพทย์คุณภาพและทีมนักเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชำนาญการของเอสแอลวีแล้ว ทีมสหวิชาชีพอื่นๆ อาทิ  ผู้ช่วยสัตวแพทย์ พนักงานต้อนรับ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่การเงินและห้องยาของเอสแอลวีก็ล้วนผ่านการคัดสรรและฝึกฝนเพื่อช่วยเหลือให้น้องหมาน้องแมวของท่านได้รับการบริการที่ประทับใจสูงสุด

ทีมผู้ช่วยสัตวแพทย์

แผนกสัตว์ป่วยนอก

 • 15303 นางสาวอมรรัตน์ แสงสุวรรณ
 • 15312 นางสาวสุทธิดา บุญยะรัตน์
 • 15507 นางโสน ธนาลักษณ์สมบัติ
 • 15702 นางสมใจ ไกรทอง
 • 15904 นางสาวอมรศิริ ศิริโต
 • 15909 นายบรรพต รู้รอบ
 • 16107 นายสุรเกียรติ์  ต่างสมบูรณ์
 • 16302 นางสาวรจนา  โอภาสชัย
 • 16303 นายสุรัตน์  พวงสันเทียะ

แผนกสัตว์ป่วยใน

 • 15401 นางสาวแวววรรณ ศรีวงษ์
 • 15701 นางสาวอมรรัตน์ พูลเพิ่ม
 • 15703 นางสาววรัญญา ปรุงแส
 • 16102 นางสาววิภากร  ปัญจวรรณ์
 • 15309 นางสาวอภิวันท์ ประมวลวิทย์

แผนกศัลยกรรม

 • 15506 นางสาวกิติยา งามชมจันทร์

แผนกเภสัชกรรม

ทีมสนับสนุนบริการ

แผนกบริการส่วนหน้า

 • 15313 นางสาวทวินันท์ พลวงศ์
 • 15706 นางสาวศิริพร สุยะลา
 • 15908 นางสาวจิตติมา จารุธนรังษี

แผนกสนับสนุนบริการ

 • 56203 นายธเนศ ศรีชญา
 • 56204 นายวชิรา จันทร์โพธิ์
 • 15502 นางสาวปทุมพร รักษ์สินทรัพย์
 • 15505 นางพนิดา คงทอง
 • 15705 นางสาวกมลพัด พุ่มจำปา
 • 16012 นายปัญญาพร  นิมมานุทย์
 • 16110 นายยิ่งพล ศรีชญา
 • 56005 นายสาริน อยู่พิทักษ์

แผนกสำนักงานโรงพยาบาล

 • 15302 นางพงศ์จันทร์ งามชมจันทร์
 • 15901 นางสาวพิมพวรรณ์ ตอนะรักษ์
 • 16301 นางสาวรัชดากรณ์ นาวัณ
 • 55903 นางสาวศศิมา ศรีรอต

แผนก เอส แอล วี เพ็ทแคร์

 • 15304 นางสาวธิดารัตน์ เเซ่จง
 • 15311 นางสาวธิดาวรรณ เผือกสัมฤทธิ์
 • 55901 นางสาวณัฐณรี ศรีชญา