ทีมสนับสนุนบริการ

แผนกบริการส่วนหน้า

 • 15313 นางสาวทวินันท์ พลวงศ์
 • 15706 นางสาวศิริพร สุยะลา
 • 15908 นางสาวจิตติมา จารุธนรังษี
 • 16010 นางสาวหทัยชนก  ดวงดี

แผนกสนับสนุนบริการ

 • 15402 นายธเนศ ศรีชญา
 • 15502 นางสาวปทุมพร รักษ์สินทรัพย์
 • 15505 นางพนิดา คงทอง
 • 15602 นายวชิรา จันทร์โพธิ์
 • 15705 นางสาวกมลพัด พุ่มจำปา
 • 16012 นายปัญญาพร  นิมมานุทย์
 • 16103 นางสาวดวง  ผลาผล
 • 56005 นายสาริน อยู่พิทักษ์

แผนกสำนักงานโรงพยาบาล

 • 15302 นางพงศ์จันทร์ งามชมจันทร์
 • 15901 นางสาวพิมพวรรณ์ ตอนะรักษ์
 • 15907 นางสาวภรณ์ทิพย์ ป่าธนู
 • 16202 นางสาวณัฐณิชา ศรีสำอางค์
 • 55903 นางสาวศศิมา ศรีรอต

แผนก เอส แอล วี เพ็ทแคร์

 • 15304 นางสาวธิดารัตน์ เเซ่จง
 • 15311 นางสาวธิดาวรรณ เผือกสัมฤทธิ์
 • 55901 นางสาวณัฐณรี ศรีชญา