ทีมเทคนิคการแพทย์

  • ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) : SURE LAB Veterinary Medical Laboratory

  • ชื่อย่อหน่วยงาน : SURE LAB 

แนวคิดห้องปฏิบัติการ SURE LAB

เพราะคุณภาพไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยความบังเอิญ เราจึงใส่ใจในการควบคุมคุณภาพของสิ่งส่งตรวจ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์ (Pre-analytical Phase) ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ (Analytical Phase) และขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์ (Post-analytical Phase) เพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันเวลา ดังปณิธานที่เรายึดมั่นใน ”ความสำคัญของการใช้ตัวเลขตัดสินชีวิต”

บุคคลากรในหน่วยงาน

ทนพ.สิรวิชญ์  สุทธิธรรมพานิช

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ทนพ.เฉลิม หาชัย

นักเทคนิคการแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์ (ทีมเสริม)

55706 นางสาวจารุวรรณ ขาวพลับ
55707 นางสาวจรรยาลักษณ์ รู้กิจ
55802 นางสาวสุริศา อาลัย
55902 นางสาวภาณินี มงคลสุข

นักเทคนิคการแพทย์ (ทีมเสริม)

55907 นางสาวรัตนวรรณ์ ทับเทค
56001 นางสาวจรัสแสง พลเสน
56002 นางสาวนฤมล มากนคร
56003 นายทมนัย ลำทา