ห้องปฏิบัติการ SURE LAB

แนวคิดห้องปฏิบัติการ SURE LAB

เพราะคุณภาพไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยความบังเอิญ เราจึงใส่ใจในการควบคุมคุณภาพของสิ่งส่งตรวจ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์ (Pre-analytical Phase) ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ (Analytical Phase) และขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์ (Post-analytical Phase) เพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันเวลา ดังปณิธานที่เรายึดมั่นใน ”ความสำคัญของการใช้ตัวเลขตัดสินชีวิต”