โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับนายธนพล  สันติวัฒนธรรม นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 6  (บุตรชายของ น.สพ.ธานินทร์  สันติวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ)  ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร.

Scroll to Top