ทีมผู้บริหาร

ประธานกรรมการบริหาร
และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

อดีตหัวหน้าฝ่ายระบาดวิทยาโรคสัตว์ติดคน กองสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
อดีตผู้ช่วยคณบดีด้านทรัพยากรมนุษย์และกิจกรรมพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สพ.ญ.ทินรัตน์ เผงพิมาย

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ฝ่ายการสัตวแพทย์

Certificate on INTERNAL MEDICINE: Keys to Understanding (February-November 2009) POST GRADUATE FOUNDATION IN VETERINARY SCIENCE, THE UNIVERSITY OF SYDNEY, Australia

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ปณิธานของผมในการบริหารคือต้องได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันเวลา เพราะเราเห็นความสำคัญของการใช้ตัวเลขตัดสินชีวิต

สพ.ญ.กัญญาวีร์ จิตต์วัฒนาอารีย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผศ.น.สพ.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข

ที่ปรึกษา
ด้านนวัตกรรมและวิจัย
...

ผลงานล่าสุด

หนังสือ “โภชนศาสตร์ทางคลินิกสำหรับสุนัขและแมว”

อ.คมวิทย์ เทียมเวช

ที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาธุรกิจ

น.สพ.การุณ ชัยวงศ์โรจน์

ที่ปรึกษา
ด้านการคลัง

อ.วัชรากรณ์ ศักดิ์บูรณะ

ที่ปรึกษา
ด้านไอซีที