ทีมผู้บริหาร

ประธานกรรมการบริหาร
และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 • อดีตหัวหน้าฝ่ายระบาดวิทยาโรคสัตว์ติดคน กองสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 • อดีตผู้ช่วยคณบดีด้านทรัพยากรมนุษย์และกิจกรรมพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รางวัลจรัส สืบแสง (สัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงดีเด่น) ปี 2554

สพ.ญ.ทินรัตน์ เผงพิมาย

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ฝ่ายการสัตวแพทย์

Certificate on INTERNAL MEDICINE: Keys to Understanding (February-November 2009) POST GRADUATE FOUNDATION IN VETERINARY SCIENCE, THE UNIVERSITY OF SYDNEY, Australia

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ปณิธานของผมในการบริหารคือต้องได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันเวลา เพราะเราเห็นความสำคัญของการใช้ตัวเลขตัดสินชีวิต

 • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 • กำลังศึกษาปริญญาเอกที่คณะสัตวแพทย์ ม.มหิดล หลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Veterinary Science (International   Program)  (Companion Animal Medicine)

สพ.ญ.กัญญาวีร์ จิตต์วัฒนาอารีย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • กำลังศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่หรือ YMBA ชอง NIDA

ผศ.ดร.น.สพ.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข

ที่ปรึกษา
ด้านนวัตกรรมและวิจัย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • DVM (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ปีพ.ศ. 2528
 • M.PH.(มหาวิทยาลัยมหิดล) ปีพ.ศ. 2533
 • Ph.D.(Veterinary Medicine) (University of Minnesota, USA) ปีพ.ศ. 2544
 • Diplomate, Thai Board of Veterinary Medicine (DTBVM) ปีพ.ศ. 2558

ผลงานวิชาการ/หนังสือ/สัมภาษณ์

 • โภชนศาสตร์คลินิกสำหรับสุนัขและแมว
 • ชะตาชีวิตกำหนดให้เป็นสัตวแพทย์
 • Textbook of Veterinary Internal Medicine: Diseases of the dog and cat 5th edition
 • รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561
 • รางวัลระดับดีมาก
 • รางวัลจรัส สืบแสง (สัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงคลินิกปฏิบัติ) ปี 2553

อ.คมวิทย์ เทียมเวช

ที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาธุรกิจ

น.สพ.การุณ ชัยวงศ์โรจน์

ที่ปรึกษา
ด้านการคลัง

อ.วัชรากรณ์ ศักดิ์บูรณะ

ที่ปรึกษา
ด้านไอซีที

Scroll to Top