ชีวิตและผลงานของ น.สพ.ธานินทร์  สันติวัฒนธรรม

อ. นายสัตวแพทย์ ธานินทร์  สันติวัฒนธรรม
Dr. Tanin Santiwattanatarm DVM, MPH

ประวัติการศึกษา

2521  มัธยมศึกษา   รร.เซนต์คาเบรียล
2528  ปริญญาตรี    สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (Vet 43)
2542  ปริญญาโท    สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงานและผลงาน

  • อดีตหัวหน้าฝ่ายระบาดวิทยาโรคสัตว์ติดคน  กองสัตวแพทยสาธารณสุข  สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร
  • อดีตผู้ช่วยคณบดีด้านทรัพยากรมนุษย์และกิจกรรมพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบัน

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ @ศิริราช บางกอกน้อย กทม.
  • สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์
    24/1 ถ.อรุณอมรินทร์  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
    โทร.(02)866-0260, ฮ็อตไลน์(มือถือ): 086-372-5458 โทรสาร (02)866-0841
    www.slv.co.th    e-mail: vstst@yahoo.com

รางวัล/เกียรติยศ

2548          รางวัลดีเด่นงานวิจัยแบบแผ่นภาพสาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ในการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 31 วันที่ 2-4 พ.ย. 2548
ชื่อผลงาน “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ยาสลบ Tiletamine-Zolazepam และ Xylazine ในสุนัข”

2554          รางวัลสัตวแพทย์ดีเด่น “จรัส สืบแสง” ประจำปี 2554 จากสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
(VPAT)  ด้วยผลงานโดดเด่นด้านการบำบัดโรคสัตว์ในสัตว์เลี้ยง และทำประโยชน์แก่วิชาชีพและสังคม

กลับไปด้านบน