มาตรฐานการรักษาสัตว์

Quality means doing it right even no one is looking.

มาตรฐานคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ระดับสากล TAHSA

       มาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (Thailand AnimalHospital Standard and Accreditation: TAHSA) เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยคณะทำงานในสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยในปี 2553 เป้าหมายของโครงการนั้นคือการที่คนในวิชาชีพเองได้ช่วยกันทำให้เกิดคุณภาพของการบริการรักษาสัตว์ เป็นหนึ่งเดียวกัน มีเกณฑ์วัดที่มีความหมาย อยู่ในระดับเดียวกับสากล และที่สำคัญ ทำให้เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย

แม้ว่าในวิชาชีพแพทย์จะมีเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลมากมาย แต่คณะทำงานนี้มีความเห็นว่ามาตรฐานทางสัตวแพทย์ต้องเกิดจากความเข้าใจในงานการให้บริการการรักษาสัตว์อย่างแท้จริง เราจึงได้เลือกมาตรฐาน         The American Animal Hospital Association (AAHA) เป็นแนวทางการสร้างมาตรฐาน โดยริเริ่มจาก 13 ใน 19 กลุ่มมาตรฐานเป็นชุดแรกที่จะนำมาศึกษาและดัดแปลง ขั้นตอนการทำงานใช้เวลา 2 ปี เพื่อให้มาตรฐานชุดแรกนี้

  • ง่าย นำไปใช้ได้จริง
  • เป็นภาษาไทย
  • ไม่ต้องอาศัยทุนทรัพย์มาก

ในขั้นตอนหลังจากนี้ เมื่อ “มาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย” ออกสู่สายตาสมาชิกที่สนใจ ก็จะมีการให้ความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อและการสัมมนาในโอกาสต่างๆ จากนั้นจึงจะมีการเกิดการประเมินมาตรฐานด้วยตนเอง จนถึงการประเมินมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานจากสมาคมฯ ทั้งนี้ที่สำคัญ การเข้าโครงการประเมินมาตรฐานนี้ เป็นการเข้าร่วมโดยสมัครใจ ไม่มีการบังคับเป็นกฎหมายเพราะเราเชื่อว่า ความต้องการในการสร้างคุณภาพแก่วิชาชีพที่เรารักอยู่ในจิตวิญญาณ และเกิดจากความร่วมมือช่วยเหลือกันของสัตวแพทย์ทุกคน

วิสัยทัศน์: “ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของวิชาชีพสัตวแพทย์ภูมิภาค ”

พันธกิจ

  1. พัฒนาและสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งในประเทศและในภูมิภาค
  2. เป็นตัวอย่างการสร้างมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาลสัตว์ให้แก่ประเทศอื่น ๆ

………………..
https://www.vpatthailand.org/tahsa