พัฒนาคุณภาพต่อเนื่องด้วยมาตรฐาน ISO

การพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องด้วยมาตรฐาน ISO

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

หลังจากโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน TAHSA เมื่อปี 2558 แล้ว เราได้เริ่มกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการศึกษาและปรับปรุงคุณภาพบริการตามมาตรฐาน ISO เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการโดยองค์รวมแก่ทุกท่านที่มารับบริการเป็นสำคัญ