ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส อ.น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ SLV ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการรับเลือก ของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) ขอแสดงความยินดีกับ อ.น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการรับเลือก (1 ใน 8 คน) ของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี พ.ศ. 2568 – 2571

เอกสารแนะนำตัวของ อ.ธนพลฯ ที่ใช้แนะนำตัวใน
การลงสมัครเข้ารับเลือกตั้งกรรมการ VPAT ครั้งนี้

Scroll to Top