ผู้ก่อตั้ง SLV รับรางวัล "คนดีศรีสวนฯ"

SLV ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ น.สพ.บุญเพ็ง  สันติวัฒนธรรม (ผู้ก่อตั้งสวนหลวงสัตวแพทย์)  ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย “คนดีศรีสวนฯ” อันเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น รุ่นละ 1 ท่าน  โดยมีกำหนดรับมอบในวันที่ 8 มี.ค. 2561 เวลา 18:00 น. ณ ร.ร.สวนกุหลาบฯ

รางวัลนี้เป็นรางวัลเกียรติยศรางวัลที่สามที่ น.สพ.บุญเพ็งฯ ได้ร้บ  โดยมีรายละเอียดของรางวัลต่างๆ ดังนี้

  1. รางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่างสาขาธุรกิจ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์
  2. ศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. ศิษย์เก่าดีเด่น “คนดีศรีสวนฯ” สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

………………………….

Scroll to Top