ผู้บริหาร

สพ.ญ.ทินรัตน์  เผงพิมาย

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการสัตวแพทย์

ทนพ.สิรวิชญ์  สุทธิธรรมพานิช

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

น.สพ. ธนพล  สันติวัฒนธรรม

สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิขาการ

 

น.สพ.การุณ  ชัยวงศ์โรจน์

ที่ปรึกษาด้านการคลัง

อ.คมวิทย์  เทียมเวช

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ

สพ.ญ. กัญญาวีร์ จิตต์วัฒนาอารีย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป