วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม เวลา 15.00 น.
น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม และผู้บริหารได้จัดพิธีมอบบัตรประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (PA Card) ให้แก่บุคคลากรในทุกหน่วยงาน พร้อมแจ้งสิทธิ์ประโยชน์ความคุ้มครองให้ทราบเพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตต่อไป

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี) ได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่ทีมสัตวแพทย์และสหวิชาชีพทุกท่าน ไว้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา โดยเอาประกันไว้กับธนชาติประกันภัย ให้ความคุ้มครอง 24 ชม. ทั่วโลก ในกรณีเสียชีวิต เสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือเข้ารับการรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุในแต่ละครั้ง

Scroll to Top