ทีมสัตวแพทย์ SLV

หัวใจสำคัญที่สุดในการดำเนินกิจการโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตว์แพทย์ (SLV)
ก็คือบุคคลากรในทีมงานต่างๆ ของเรา

       สัตวแพทย์และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้การรักษาสัตว์ประสบผลสำเร็จ ทีมสัตวแพทย์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

       ทีมสัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) ประกอบด้วยอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ และสัตวแพทย์ในสาขาต่างๆ มีประสบการณ์ยาวนาน และเป็นที่ยอมรับในการรักษาสัตว์โดยเฉพาะสุนัขและแมว
       และด้วยผลแล็ปที่ถูกต้องและแม่นยำเคียงคู่ไปกับอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้การรักษาที่เอสแอลวีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักวิชาการ

55301 สพ.ญ.ณัฐเนตร ศรีตระกูล

55701 น.สพ.ธีทัต ตั้งปกรศักดิ์

55702 น.สพ.นักรบ ศิริพละ

55703 น.สพ.ภัคธร สิ่วเฉลิมวงศ์

55704 ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี มูลอามาตย์

55705 สพ.ญ.อุษา แสงนวกิจ

55801 รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร์

56107 อ.สพ.ญ.ดร.ปณิธิ สุโข

56206 สพ.ญ.ทิพาวดี เสียดขุนทด

--------------

ทีมสัตวแพทย์ SLV

ประธานกรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ฝ่ายการสัตวแพทย์

อายุรกรรมทั่วไป
คลินิกเนื้องอก

อายุรกรรมทั่วไป
คลินิกระบบประสาท

อายุรกรรมทั่วไป
คลินิกโรคผิวหนัง

อายุรกรรมทั่วไป
คลินิกโรคไต

อายุรกรรมทั่วไป
หัวใจและช่องอก

สพ.ญ.สุวีรยา นาจำเริญ
(หมอแต้ม)

อายุรกรรมทั่วไป

สพ.ญ.ณัฐเนตร ศรีตระกูล

โรคนัยน์ตาสัตว์เลี้ยง

ภาพวินิจฉัยและอัลตร้าซาวน์

น.สพ.ธีทัต ตั้งปกรศักดิ์

ภาพวินิจฉัยและอัลตร้าซาวน์

น.สพ.นักรบ ศิริพละ

ศัลยกรรมทั่วไป,
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

น.สพ.ภัคธร สิ่วเฉลิมวงศ์

อายุรกรรมประสาททั่วไป

ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี มูลอามาตย์

โรคหัวใจ/อายุรกรรม

สพ.ญ.อุษา แสงนวกิจ

ศัลยกรรมทั่วไป,
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร์

ระบบสืบพันธุ์/ศัลยกรรม

ศัลยกรรม
เนื้อเยื่ออ่อน/ออร์โธปิดิกส์

อายุรศาสตร์ทั่วไป,
โรคตา

อ.สพ.ญ.ดร.ปณิธิ สุโข

ทันตกรรมสัตว์เลี้ยง

สพ.ญ.ทิพาวดี เสียดขุนทด

โรคสัตว์เลี้ยงพิเศษ
(Exotic Pet Medicine)

อายุรกรรมทั่วไป,
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

กลับไปด้านบน