123456

ประวัติย่อ (Resume)

เอกสารนี้ถือเป็นเอกสารสำคัญในการพิจารณาการสมัครตำแหน่งงานของท่าน กรุณากรอกตามความเป็นจริง