อ.น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม ได้รับเชิญจากสัตวแพทยสภาเพื่อเป็นวิทยากรร่วมการเสวนา "Day One Competency : ฝันที่เป็นจริง ?"

เสวนาโหนกระแส
"Day One Competency : ฝันที่เป็นจริง ?"

ดำเนินการเสวนา
:โดย รศ.ดร.น.สพ.จิตรกมล ธนศักดิ์
อุปนายกสัตวแพทยสภา
ผู้ร่วมเสวนา 1 ผู้กำหนดการปฏิบัติ :
ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินฯ
2. ผู้ปฏิบัติ ในฐานะผู้ผลิตสัตวแพทย์ : ประธานภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยฯ
3. ตัวแทนนักศึกษาปี 6 จากสถาบันเดิม
4. ตัวแทนนักศึกษาปี 6 จากสถาบันใหม่
5. ผู้ใช้สัตวแพทย์ :
อ.น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม
อ.น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมการเสวนา ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สัตวแพทยสภา “สัตวแพทย์วิถีใหม่บนมาตรฐานวิชาชีพ” หัวข้อเสวนา : Day One Competency :ฝันที่เป็นจริง ? ในวันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา: 13:00-14.30 น.
Scroll to Top