สพ.ญ.อัจฉราณี ธรรมวินทร

สพ.ญ.อัจฉราณี ธรรมวินทร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพืเศษ​

อายุรกรรมทั่วไป & ภาวะฉุกเฉิน ความสนใจพิเศษ โรคตา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2554

- Master of Management in Entrepreneurship , Bangkok university, 2018

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

- Local anesthetic techniques ,the Royal veterinary college university of London (6 hour) 2013

- Practical tips for surgeons-abdominal surgery ,the Royal veterinary college university of London (12 hour) 2014

Ophthalamogy general train , Kasetsat Animal Hospital Faculty veterinary medicine Kasetsart University, Thailand

ตารางตรวจ

วันเวลาคลินิก
ศุกร์20:00 – 08.00 น.คลินิกอายุรกรรม-ฉุกเฉิน โรคนัยน์ตาสัตว์

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
Scroll to Top