น.สพ. ภัทรพงศ์ เครือยิหวา

น.สพ. ภัทรพงศ์ เครือยิหวา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพิเศษ​

อายุรกรรม โรคหัวใจ โรคต่อมไร้ท่อ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

- Advanced Seminar in Cardiology รุ่นที่ 7, คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

ตารางตรวจ

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์11:00 – 21:00 น.คลินิกอายุรกรรม / คลินิกโรคหัวใจ/คลินิกระบบต่อมไร้ท่อ

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
Scroll to Top