น.สพ. ภัทรพงศ์ เครือยิหวา

น.สพ. ภัทรพงศ์ เครือยิหวา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพิเศษ​

อายุรกรรม โรคหัวใจ โรคต่อมไร้ท่อ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

- Advanced Seminar in Cardiology รุ่นที่ 7, คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

ตารางตรวจ

วัน

เวลา

คลินิก

อาทิตย์

11:00 - 21:00 น.

คลินิกอายุรกรรม / คลินิกโรคหัวใจ/คลินิกระบบต่อมไร้ท่อ

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

นัดหมายสัตวแพทย์ โทร.หาเรา (02)866-0260

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
กลับไปด้านบน
Shopping Cart