สพ.ญ.พรจิต กิจเจริญไพบูลย์

สพ.ญ.พรจิต กิจเจริญไพบูลย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพืเศษ​

ออายุรกรรมทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล/2558

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

-

ตารางตรวจ

วันเวลาคลินิก
พฤหัส20:00 – 08:00 น.คลินิกอายุรกรรม-ฉุกเฉิน

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
Scroll to Top