อ.น.สพ.ดร.สมศักดิ์ วรรธนะนิตย์

อ.น.สพ.ดร.สมศักดิ์ วรรธนะนิตย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- ปริญญาตรี : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

-

ตารางตรวจ

วันเวลาคลินิก
อาทิตย์12.00-16.00 น.คลินิกศัลยกรรม-โรคกระดูกและข้อ

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
Scroll to Top