น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม

น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพืเศษ​

อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง โรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1), 2562

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

-

ตารางตรวจ

วัน

เวลา

คลินิก

เสาร์

เสาร์

18.00-20.00 น.

20.00-24.00 น.

คลินิกอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

คลินิกอายุรกรรมฉุกเฉิน

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

นัดหมายสัตวแพทย์ โทร.หาเรา (02)866-0260

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
กลับไปด้านบน
Shopping Cart