สพ.ญ.วรภัณฑ์ วิวัฒน์วิศวกร

สพ.ญ.วรภัณฑ์ วิวัฒน์วิศวกร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพืเศษ​

อายุรกรรม, โรคผิวหนัง

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

- Dermatology/Post Graduate Foundation in Veterinary Science, University of Sydney, Australia/2557

ตารางตรวจ

วันเวลาคลินิก
จันทร์14.00-21.00 น.อายุรกรรมทั่วไป โรคผิวหนัง
อังคาร10.00-20.00 น.อายุรกรรมทั่วไป โรคผิวหนัง
พุธ10.00-20.00 น.อายุรกรรมทั่วไป โรคผิวหนัง
พฤหัส10.00-20.00 น.อายุรกรรมทั่วไป โรคผิวหนัง
อาทิตย์10.00-20.00 น.อายุรกรรมทั่วไป โรคผิวหนัง

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
Scroll to Top