อ.น.สพ.วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์

อ.น.สพ.วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพิเศษ​

รังสีวิทยาวินิจฉัย รังสีรักษา

ภาษา

ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ (อว.สพ.สาขาศัลยศาสตร์ D.T.B.V.S.) เลขที่ ศศ. 29/2559 (TBVS 29)

ตารางตรวจ

วัน

เวลา

คลินิก

อาทิตย์

18.00-20.00 น.

คลินิกอัลตร้าซาวด์

เป็นเลิศในทางวิชาการ เป็นหนึ่งในคุณภาพ

นัดหมายสัตวแพทย์ โทร.หาเรา (02)866-0260

20x60_SLV-Banner
ISO_&_TAHSA
กลับไปด้านบน
Shopping Cart