ด้วยการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานสากล จึงได้รับความไว้วางใจ
จากเจ้าของสัตว์เลี้ยงมานานกว่า 50 ปี

โรงพยาบาลสัตว์สำหรับน้องหมาน้องแมวและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

เปิดรักษาพยาบาลสัตว์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2515

โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ หรือ SLV Pet Hospital เป็นสถานพยาบาลสัตว์ที่สมบูรณ์แบบครบวงจร ทันสมัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์สัตว์เลี้ยง

เรามุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานในการรักษาสัตว์เลี้ยงและสวัสดิภาพสัตว์ให้ดีขึ้น มุ่งเน้นให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการทางการสัตวแพทย์ ส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการรักษาและการให้บริการแก่สัตว์เลี้ยง เพื่อรองรับการเปิดตลาด AEC
เราเชื่อมั่นว่า “คุณภาพโรงพยาบาลสัตว์เอกชนไทยสู้เค้าได้”

cd
dennis-harvey-472889-unsplash.jpg
pexels-photo-101634.jpg

ประสบการณ์

ความรู้ความสามารถของทีมสัตวแพทย์ ทีมเทคนิคการแพทย์ และทีมสหวิชาชีพ ที่บ่มเพาะประสบการณ์ในด้านการรักษาช่วยชีวิตและสุขภาพของสัตว์เลี้ยงมาอย่างยาวนาน

เครื่องมือทันสมัย

ส่งเสริมให้มีเทคโนโลยี่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจวินิจฉัย ตลอดจนพัฒนาวิทยาการการรักษาที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

เกียรติคุณ

ด้วยปรัชญาและวิสัยทัศน์ที่ยึดถือในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในโรงพยาบาล ส่งผลให้โรงพยาบาลและบุคคลากรได้รับชื่อเสียง ประกาศรางวัลเกียรติคุณมายมาย

การรักษาพยาบาลที่ครบถ้วน

ด้วยเครื่องมือทันสมัยประกอบเข้ากับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่วยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน...

ยินดีต้อนรับหมอใหม่ 2567

ยินดีต้อนรับสัตวแพทย์เพิ่มพูนทักษะรุ่น 2 ของโรงพยาบาลสั...

SLV ได้ “ยืนหนึ่ง” TAHSA

SLV รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ใน...
จุดเด่นของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ ได้รับการพิจารณาตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ TAHSA เพรียบพร้อมด้วยทีมสัตว์แพทย์ คลินิกเฉพาะทาง และห้องปฏิบัติการ กับเครื่องมือทันสมัย คอยให้บริการสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่วยและเคสฉุกเฉินทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สัตวแพทย์เพรียบพร้อมประสบการณ์

ทีมสัตวแพทย์ที่เอสแอลวีประกอปด้วยอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ และสัตวแพทย์ในสาขาต่างๆ มีประสบการณ์ยาวนาน และเป็นที่ยอมรับในการรักษาสัตว์โดยเฉพาะสุนัขและแมว

มีคลินิกเฉพาะทางมากมาย

คลินิกอายุรกรรม, คลินิกโรคไตและทางเดินปัสสาวะ, คลินิกโรคผิวหนัง, คลินิกโรคตา, คลินิกโรคกระดูกและข้, คลินิกโรคหัวใจ, คลินิกโรคระบบสืบพันธุ์, คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู, คลินิกโรคระบบประสาท, คลินิกอัลตร้าซาวน์, คลินิกเบาหวาน, คลินิกโรคมะเร็งและเนื้องอก, คลินิกแมว และคลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ

มาตรฐาน ISO และ TAHSA

เราผ่านการตรวจสอบพิจารณาทั้ง ISO 9001 เวอร์ชั่น 2015 และ TAHSA จึงมั่นใจได้ว่าการรักษาสัตว์เลี้ยงของท่านจะเป็นไปด้วยคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด

ห้องปฏิบัติการ SURE LAB

เรามีห้องปฏิบัติการ SURE LAB พร้อมเครื่องมือทันสมัย เพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันเวลา

เปิด 24 ชั่วโมง

สามารถรับเคสฉุกเฉิน เร่งด่วน ลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากการได้รับการรักษาพยาบาลล่าช้าลงได้

สัตวแพทย์และเทคนิคการแพทย์ผู้อำนวยการ

ประธานกรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

อดีตหัวหน้าฝ่ายระบาดวิทยาโรคสัตว์ติดคน กองสัตวแพทยสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
อดีตผู้ช่วยคณบดีด้านทรัพยากรมนุษย์และกิจกรรมพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการสัตวแพทย์

Certificate on INTERNAL MEDICINE: Keys to Understanding (February-November 2009) POST GRADUATE FOUNDATION IN VETERINARY SCIENCE, THE UNIVERSITY OF SYDNEY, Australia

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ปณิธานของผมในการบริหารคือต้องได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันเวลา เพราะเราเห็นความสำคัญของการใช้ตัวเลขตัดสินชีวิต

กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอกที่คณะสัตวแพทย์ ม.มหิดล หลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Veterinary Science (International   Program) : Companion Animal Medicine)

กรรมการรับเลือกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) วาระปี พ.ศ. 2568 – 2571

กรรมการ ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบําบัดโรคหัวใจ แห่งประเทศไทย (VCST)

กรรมการ ชมรมสถานพยาบาลสัตว์แห่งประเทศไทย

คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้าห้องผ่าตัด SLV

(ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตร YMBA (Young Executive MBA Program) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

คณะทำงานเฉพาะกิจ ฝ่ายปฎิคม งาน VRVC 2024  ของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม

Ph.D.(Veterinary Medicine) (University of Minnesota, USA) ปีพ.ศ. 2544

Diplomate, Thai Board of Veterinary Medicine (DTBVM) ปีพ.ศ. 2558

ผู้ก่อตั้งศูนย์โรคไตและฟอกไตสัตวเลี้ยง SLV

คณะกรรมการสัตวแพทยสภา และผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์

อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน

เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

เราทำทุกอย่างให้ง่าย
สะดวกสบายสำหรับคุณ

เราเชี่ยวชาญคร่ำหวอดกับการรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่วยและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

การรักษาพยาบาลสัตว์

daniel-sandoval-433000-unsplash.jpg

สุนัข

เราเปิดให้การรักษาพยาบาลน้องหมาทุกสายพันธ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 เป็นต้นมา พร้อมเครื่องมือทันสมัยครอบคลุมการรักษาเกือบทุกประเภท

เรามีคลินิกเฉพาะทางสำหรับน้องแมว และจัดแยกห้องพักแมวในระหว่างรักษาพยาบาลต่างหากออกไปจากสัตว์เลี้ยงอื่น

เรามีคลินิกเฉพาะทางสำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษหลายชนิด อาทิเช่น กระต่าย, เต่า, แฮมเตอร์, เม่นแคระ เป็นต้น

1

โทรศัพท์ & ฮ็อตไลน์

3

ระหว่างรอการตรวจรักษา

รีวิว

ความเห็นใน Google

0
4.4/5
18,716 Ratings
Google Reviews
“อยากบอกว่าการบริการของที่นี้ทำให้เราประทับใจ คุณหมอใส่ใจน้องๆที่มารักษาให้คำแนะนำและดูแลน้องหมาของเราเป็นย่างดี มีคุณหมอที่ชำนาญเกี่ยวกับโรคแต่ละโรค คุณหมอน่ารักทุกคน เป็นกันเอง ประชาสัมพันธ์พูดจาดีมากต้องการถามอะไรเค้าตอบเราได้เลย มีขัอความ sms แจ้งวันนัดเตือนเรา คอยโทรมาบอกอาการน้องๆที่ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลเป็นระยะ สามารถเยี่ยมได้ตลอดเวลา มีรถฉุกเฉืนรับส่งด้วยนะค่ะ แต่บุคลากรของทางโรงบาลดูจะน้อยไปสำหรับเวรกลางคืนเพราะจะมีน้องหมาน้องแมวที่ต้องนอนรักษาที่โรงพยาบาลมากพอสมควรค่าใช้จ่ายไม่แพงถือว่าปานกลางนะค่ะที่บ้านเลี้ยงน้องหมาเคยใช้บริการมาหลายที่นะค่ะแต่ที่โรงพยาบาลนี้ประทับใจที่สุดเลยค่ะ.”
5/5
Darunee Suksiri
“This place is quite far from where we live, but the service is better than many other pet hospitals out there. We feel that they provided us with honest services for our cats (i.e. not ripping is off).”
5/5
Tap Yeophantong
4/5
“พาน้องหมาไปหาหมอ ต้องนอนค้างคืน เป็นพยาธิในเลือด มีน้ำในข่องท้อง เม็ดเลือดแดงน้อยเจ็บหน้าท้อง ขณะนี้กลับบ้านแล้วอาการดีขึ้น เพราะหมอใส่ใจรักษาค่ะ”
Daranee Pleonphana
5/5
“พาน้องหมามาหาที่นี่ตลอดค่ะ บริการดีมาก คุณหมอเก่ง ให้ยาเท่าที่จำเป็น จะเน้นให้อาหารเสริม หรือยาตามอาหารที่ไม่เป็นอันตรายต่อน้องหมาค่ะ ชอบมาก เคยไปที่อื่นคุณหมอจะจ่ายยาฆ่าเชื้ออย่างเดียวเลยค่ะ”
Zara Tan
5/5
“เป็น โรงพยาบาลสัตว์ที่ดีมากๆเลยค่ะ คุณหมอที่นี่ มีความเชี่ยวชาญ ใส่ใจดูแลสัตว์เลี้ยง การรักษา ดีมีคุณภาพ ให้คำแนะนำอย่างละเอียด ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่จำนวนมากไปคอยดูแลสุนัขของเราเมื่อต้องเข้าแอดมิด. #เจ้าชายน้อยยาคูซ่า”
cooksstep cooking class
“บริการดีค่ะ ตั้งแต่ รปภ จนถึง พี่ๆเคาร์เตอร์ คุณหมอ ใจดี อธิบายจนกว่าจะเข้าใจ ร้านอาบน้ำตัดขนก็ทำดีคะ”
5/5
Nate as 1st
5/5
“คุณหมอ วินิจฉัยแม่นยำ อุปกรณ์เครื่องมือดีมาก วางยาสลบแบบสอดท่อรมยา ปลอดภัยมาก”
Sitthikorn Pakdeewibul
5/5
“วางใจได้เรื่องความสะอาด ดูแลสัตว์เลี้ยงของทุกคนอย่างดีเยี่ยม แนะนำให้มาครับ”
Vorasitti Sa
“คุณหมอและผู้ช่วยใจดีมากค่ะ ดูแลและบริการดีมากๆ คุณหมออธิบายเคสละเอียดเข้าใจง่าย ค่าใช้จ่ายเหมาะสมกับการดูแลรักษาที่ได้รับค่ะ มีการแจ้งรายละเอียด​ชัดเจนดีค่ะ”
5/5
yowane haku
“บริการดีทุกขั้นตอน โดยเฉพาะคุณหมอให้คำแนะนำดีมากค่ะแบบชัดเจน เป็นกันเองมากค่ะ ค่ารักษาบอกได้เลยค่ะว่าไม่แพงแต่ถ้านอกเวลาก็มีเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มมานิดหน่อยค่ะ”
5/5
wuttichai seesuksai

ติดต่อโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์

SLVTikTok

Scroll to Top