วีแพ็ทเชิญน.สพ.ธานินทร์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิยกร่างทาซ่า(TAHSA)

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย(VPAT) ได้มีหนังสือถึงน.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิยกร่างมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) โดยสมาคมฯ เห็นว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในเรื่องดังกล่าว

ปัจจุบัน น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม ดำรงตำแหน่ง

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแลวี)
  • สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์
    24/1 ถ.อรุณอมรินทร์  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
    โทร.(02)866-0260, ฮ็อตไลน์(มือถือ): 086-372-5458 โทรสาร (02)866-0841
    www.slv.co.th    e-mail: vstst@yahoo.com

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
THE VETERINARY PRACTITIONER ASSOCIATION OF THAILAND (VPAT)
559/2 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
559/2 Praditmanuthum Road, Sapansong, Wangthongluang, Bangkok 10310
Tel: +662 5141 315 - 6, +666 3456 861, +666 3456 836 Fax: +662 5141 370 www.vpatthailand.org e-mail: vpatthailand@gmail.com

ที่ ส.สพ.บท. 1 – 187 / 2562

2 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิยกร่างมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA)
เรียน น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิยกร่างมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA)

ตามที่ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย จัดตั้ง โครงการ Thailand Animal
Hospital Standards and Accreditation (TAHSA) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลักดันให้ คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์
ในประเทศไทยก้าวสู่มาตรฐานคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ระดับสากล และมีพันธกิจในการพัฒนาและสร้างมาตรฐาน
วิชาชีพให้เป็นหนึ่งเดียวกันทังในประเทศและในภูมิภาค และเป็นตัวอย่างในการสร้างมาตรฐาน และการรับรองมาตรฐาน
ของโรงพยาบาลสัตว์ให้แก่ประเทศอื่นๆ นั้น
ในการนี้ สมาคมฯ เห็นว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในเรื่องดังกล่าว
จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิยกร่างมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ชัยยศ ธารรัตนะ)
นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
------------------------------------------------------------------------------------------------

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
THE VETERINARY PRACTITIONER ASSOCIATION OF THAILAND (VPAT)
559/2 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
559/2 Praditmanuthum Road, Sapansong, Wangthongluang, Bangkok 10310
Tel: +662 5141 315 - 6, +666 3456 861, +666 3456 836 Fax: +662 5141 370 www.vpatthailand.org e-mail: vpatthailand@gmail.com

รายชื่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิยกร่างมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย ู
1. ผศ.น.สพ.ดร.สุมิตร ดุรงค์พงษ์ธร ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ผศ.สพ.ญ.ดร.กาญจนา อิ่มศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผศ.สพ.ญ.ดร.นิภัทรา สวนไพรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. อ.สพ.ญ.ดร.สิริรัตน์ นิยม ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. สพ.ญ.อาริยา นทกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
------------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัล/เกียรติยศ
2548          รางวัลดีเด่นงานวิจัยแบบแผ่นภาพสาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ในการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 31 วันที่ 2-4 พ.ย. 2548
ชื่อผลงาน “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ยาสลบ Tiletamine-Zolazepam และ Xylazine ในสุนัข”

2554          รางวัลสัตวแพทย์ดีเด่น “จรัส สืบแสง” ประจำปี 2554 จากสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
(VPAT)  ด้วยผลงานโดดเด่นด้านการบำบัดโรคสัตว์ในสัตว์เลี้ยง และทำประโยชน์แก่วิชาชีพและสังคม

[อ่านต่อ ...] ชีวิตและผลงานของ น.สพ.ธานินทร์  สันติวัฒนธรรม

โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี) เป็นสถานพยาบาลสัตว์แห่งแรกที่ได้รับมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) ให้บริการด้านการรักษา
สัตว์เลี้ยงสัตว์ป่วยมานานกว่า 45 ปี ด้วยมาตรฐานสากล ISO 9001
โทร. 02-866-0260, ฮ็อตไลน์(มือถือ): 086-3725458
https://www.slv.co.th
SLV FanPage: https://www.facebook.com/SLVPETHOSPITAL/
ครบถ้วนด้วยมาตรฐานและคุณภาพ คิดถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่วย คิดถึงเอสแอลวี

------------------------------------------------------------------------------------------------
หนังสือเชิญจากสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยถึงน.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม ผ.อ.โรงพยาบาลสัตว์ สวนหลวงสัตวแพทย์:
น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม

Scroll to Top