ที่พักสัตว์ป่วยใน (วอร์ดต่างๆ)

สัตว์ป่วยใน VS สัตว์ป่วยนอก

พอคุณเจ้าของสัตว์ป่วยได้ยินสัตวแพทย์มักพูดว่า…”สัตว์ป่วยในหรือสัตว์ป่วยนอก” บางท่านอาจฟังแล้วไม่คุ้นหูไม่น้อยก็มาก โดยเฉพาะคุณเจ้าของมือใหม่หัดเลี้ยงสุนัขและแมว

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน เรามาดูกันให้ชัด ๆ ว่า สัตว์ป่วยใน สัตว์ป่วยนอกหมายถึงอะไร

สัตว์ป่วยใน (เคส IPD)

สัตว์ป่วยนอก (ในคนเรียก “คนไข้นอก”) หมายถึง สัตว์ป่วยที่รับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาล จะพักอยู่ตามที่พักสัตว์ป่วย (วอร์ด) ต่าง ๆ หรือเรียกทัพศัพท์ไปเลยว่า “สัตว์ป่วยที่ต้องแอดมิด” (งงหนักขึ้นไปอีก!!!) เรียกง่ายๆ ก็คือ “สัตว์ป่วยค้างคืน” ภาษาอังกฤษเรียกว่า In-patient (In แปลว่า ใน, patient ในวงการสัตวแพทย์ แปลว่า สัตว์ป่วย) ทั้งนี้ที่พักสัตว์ป่วยอาจแบ่งตามชนิดของสัตว์ หรือความรุนแรงของโรคที่เป็น หรือโรคติดต่อร้ายแรง

สัตว์ป่วยนอก (เคส OPD)

สัตว์ป่วยนอก (ในคนเรียก “คนไข้นอก”)  ภาษาอังกฤษเรียกว่า Out-patient (out แปลว่า นอก, patient ทางสัตวแพทย์ แปลว่า สัตว์ป่วย) หมายถึง สัตว์ป่วยที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล สัตวแพทย์ตรวจรักษาเสร็จก็อาจฉีดยา-ให้ยากลับไปให้เจ้าของไปป้อนยาต่อที่บ้าน ไม่ได้รับตัวไว้รักษาในที่พักสัตว์ป่วย (วอร์ด) เรียกให้เข้าง่ายก็คือ “สัตว์ป่วยที่ไป-กลับ” หรือจะเรียก “สัตว์ป่วยเช้าไป-เย็นกลับ”ก็ได้

ที่พักสัตว์ป่วยใน (วอร์ดต่างๆ) ของเรา (SLV Ward)

1. วอร์ดพักสุนัข

2. วอร์ดพักแมว

3. วอร์ดพักสัตว์พิเศษ-exotic

4. วอร์ดพักสัตว์ป่วยวิกฤต

5. วอร์ดพักสัตว์ป่วยลําไส้อักเสบ

6. วอร์ดพักสัตว์ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด

7. วอร์ดพักสัตว์ป่วยทั่วไป

8. วอร์ดพักสัตว์ฝากเลี้ยง

1. วอร์ดพักสุนัข

2. วอร์ดพักแมว

3. วอร์ดพักสัตว์พิเศษ-exotic 

4. วอร์ดพักสัตว์ป่วยวิกฤต
(Intensive Care Ward)

5. วอร์ดพักสัตว์ป่วย
ลําไส้อักเสบติดต่อ

6. วอร์ดพักสัตว์ป่วย
พักฟื้นหลังผ่าตัด

7. วอร์ดพักสัตว์ป่วยทั่วไป

8. วอร์ดพักสัตว์ฝากเลี้ยง

สนใจที่พักสัตว์ป่วยใน (วอร์ดต่างๆ)

SLV ดูแลสัตว์ป่วยอย่างมีสวัสดิภาพสัตว์และอบอุ่นเหมือนนอนบ้าน มีสัตวแพทย์และผู้บริบาลสัตว์ป่วยมืออาชีพอยู่ประจำ 24 ชั่วโมง และรักษาสัตว์ป่วยในตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ระดับสากล (Thailand Animal Hospital Standard and Accreditation) และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการศึกษาและปรับปรุงคุณภาพบริการตามมาตรฐาน ISO เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการสุขภาพสัตว์ป่วยในที่มารับบริการเป็นสำคัญ
Scroll to Top