โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี) ร่วมสวมเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ของรัชกาลใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็นมงคลยิ่ง

ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

รัฐบาลได้กราบบังคลทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขณะที่การเตรียมพร้อมด้านอื่นๆ อาทิ การตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำ 108 แห่งจาก ทั่วประเทศ ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพมีความเรียบร้อยดี ส่วนตราสัญลักษณ์ที่จะใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ ทรงมีพระราชวินิจฉัยและทรงเลือกแบบแก้ไขจนสมบูรณ์นำไปใช้เป็นตราติดบนคนโทบรรจุน้ำอภิเษก และใช้ทำเป็นซุ้มต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงเป็นธงประดับตลอดงานพระราชพิธี และจัดทำเป็นตราสัญลักษณ์บนเสื้อสีเหลือง

พระราชพิธีตั้งแต่วันที่ 2-6 พ.ค.วันไหนมีพิธีอย่างไร การเข้าเฝ้า ควรเป็นอย่างไร มีรายละเอียดของจำนวนเก้าอี้ที่นั่งอย่างไร จำกัดอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามกฎและกติกา เรื่องเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ในขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค โดยเสด็จฯออก จากพระบรมมหาราชวัง ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และเสด็จฯกลับพระบรมมหาราชวังทั้งหมดระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง บวกระยะเวลาที่จะประทับอยู่ในวัดต่างๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที รวมแล้วทั้งหมดจะใช้เวลา ประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที ถือเป็นกระบวนพยุหยาตราใหญ่ที่จะมีในวันที่ 5 พ.ค.และขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่จะมีช่วงปลายเดือน ต.ค. หน้ากฐินจะมีขบวนเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ ต่างๆออกจากท่าวาสุกรี ไปยังวัดอรุณราชวรารามเพื่อถวายผ้าพระกฐิน และเสด็จฯกลับเพื่อมาขึ้นที่ท่าราชวรดิษฐ์ ทั้งหมดจะเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตรครึ่ง มีพลพาย 2,200 คน ประจำเรือทั้งหมด 52 ลำ เต็มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นขบวนพยุหยาตราที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ที่ปวงชนชาวไทยจะมีโอกาสได้เห็นกัน

สำนักพระราชวังได้เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีใจความดังนี้

เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคำกราบทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น

ทรงพระราชดำริว่า เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ดังนี้

วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงค์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงค์ จากนั้น เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

ส่วนการเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีขึ้น ในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปลายปีพุทธศักราช 2562

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง

1 มกราคม พุทธศักราช 2562

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี)

คัดและแก้ไขจาก:
https://www.thairath.co.th/news/royal/1506883
https://www.bbc.com/thai/thailand-46726958

Scroll to Top