ห้องปฏิบัติการ SURE LAB

ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) : SURE LAB Veterinary Medical Laboratory
ชื่อย่อหน่วยงาน : SURE LAB

surelablogo

ทนพ.สิรวิชญ์ สุทธิธรรมพานิช

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

       เพราะคุณภาพไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยความบังเอิญ เราจึงใส่ใจในการควบคุมคุณภาพของสิ่งส่งตรวจ ตั้งแต่…

  • ขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์ (Pre-analytical Phase)
  • ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ (Analytical Phase)
  • ขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์ (Post-analytical Phase)

เพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันเวลา ดังปณิธานที่เรายึดมั่นใน ”ความสำคัญของการใช้ตัวเลขตัดสินชีวิต”

ทนพ.เฉลิม หาชัย

นักเทคนิคการแพทย์

55706 นางสาวจารุวรรณ ขาวพลับ
55707 นางสาวจรรยาลักษณ์ รู้กิจ
55802 นางสาวสุริศา อาลัย
55902 นางสาวภาณินี มงคลสุข

55907 นางสาวรัตนวรรณ์ ทับเทค
56001 นางสาวจรัสแสง พลเสน
56002 นางสาวนฤมล มากนคร
56003 นายทมนัย ลำทา

Scroll to Top