โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์จัดสวดมนต์ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรม ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 07.00 น ณ ห้องประชุมบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ ถ.อรุณอมรินทร์   โดยการนำของพระอาจารย์จากศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักเผยแผ่ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี  นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านอาราธนาศีล 5 สวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม และฟังธรรมเทศนาร่วมกัน ขอเชิญเพื่อนพนักงาน SLV และ สาธุขน/กัลยาณมิตรทั้งหลายเข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามวัน-เวลาดังกล่าว  เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธที่พึงกระทำให้ตลอดต่อเนื่องและสืบทอดพระพุทธศาสนาไปยังคนรุ่นหลังต่อไปในอนาคต.

…………………………………

Scroll to Top