โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ และนิตยสาร VPN จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ในสถานพยาบาลสัตว์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 หรือ “SLV R2R”  ขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมยุญเพ็ง  สันติวัฒนธรรม โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์  ถ.อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ

  1. เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและงานวิจัยต่อไป
  2. เพื่อให้เป็นกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และวิทยานิพนธ์ด้าน R2R –ในองค์กรและวิชาชีพการสัตวแพทย์
  3. เพื่อเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ร่วมกันของสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ และผู้ปฎิบัติการในสถานพยาบาลสัตว์ที่มีความสนใจในความรู้ด้าน R2R
  4. เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเวชศาสตร์สัตว์เลี้ยงระดับรากหญ้าสําหรับก้าวสู่การพัฒนาทางวิชาการและการวิจัยระดับชาติและนานาชาติในโอกาสต่อไป

งานประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ในสถานพยาบาลสัตว์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ของโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์เป็นการจัดประชุม เพื่อให้สัตวแพทย์และสหวิชาชีพที่ทำงานประจำในสถานพยาบาลสัตว์เอกชนได้นําเสนอผลงานวิชาการด้าน R2R ในสาขาวิชาเวชศาสตร์สัตว์เลี้ยง ในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ด้านคลินิก (Clinical Operation)
  2. ด้านความปลอดภัยในสถานพยาบาลสัตว์ (Hospital Safety)
  3. ด้านการลดความสูญเปล่า (Lean Animal Hospital/Cost down)
  4. ด้านนวัตกรรมอื่นๆ

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในวันนี้มีจำนวนประมาณ 50 คน ประกอบด้วย สัตวแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์ ทั้งของ SLV และคณะสัตวแพทย์ต่างๆ รวมถึงโรงพยาบาลสัตว์เอกชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด  และยังมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง FACEBOOK LIVE ของนิตยสาร VPN อีกด้วย

 

Scroll to Top