น.สพ.ธานินทร์  สันติวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี) พร้อมด้วยผู้บริหาร สัตวแพทย์ และ เจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน RUIPENG GROUP จากประเทศจีน จำนวน 37 คน ในโอกาสศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ในด้านระบบการบริหารการจัดการภายในส่วนงานด้านการรักษาสัตว์ เทคโนโลยีด้านการบำบัดโรคสัตว์  และประสบการณ์ในการดำเนินงาน TAHSA และ ISO9001:2015 เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561  เวลา 14.00-16.30 น.

Scroll to Top