เนื่องด้วยในปัจจุบันนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพขององค์กรหรือธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขันทางธุรกิจสูง องค์กรที่มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ย่อมทำให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ดังนั้น SLV จึงได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโรงพยาบาล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ สร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มประสิทธิในการบริการรักษาสัตว์ นำสู่ธุรกิจยุคใหม่ต่อไป

ล่าสุด บอร์ดบริหารโรงพยาบาลนำโดย อ.น.สพ.ธานินทร์  สันติวัฒนธรรม CEO และผู้อำนวยการโรงพยาบาล เตรียมเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ คือระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งโรงพยาบาล  ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเมษายนนี้

Scroll to Top