พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO9100:2015
ของโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV Pet Hospital)

ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. อ.น.สพ.ธานินทร์  สันติวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV Pet Hospital : SLV) ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ของโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ จากบริษัท บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด  ณ ห้องประชุมบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม อาคารสำนักงานโรงพยาบาลฯ โดยการรับใบประกาศ ISO9001:2015  ครั้งนี้ต่อเป็นการได้รับการรับรองต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ปี 2561 (7 ปีต่อเนื่อง) โดย SLV เป็นโรงพยาบาลสัคว์เพียงหนึ่งในสองแห่งของประเทศไทศที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 (โรงพยาบาลสัตว์อีกหนึ่งแห่งที่ได้ก็คือ .โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซี่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ทั้งระบบเช่นเดียวกับ SLV เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562)

Scroll to Top