SLV ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานต่อเนื่อง
ISO 9001:2015

จากเมื่อวันที่ 8 ก.พ.2567 โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) ได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานต่อเนื่อง ISO 9001:2015 จากบริษัท ทูฟ นอร์ด ประเทศไทยในขอบข่ายการให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นที่น่ายินดีต่อหน่วยงานต่างๆและบุคลากรทุกคนของ SLV ช่วยยกระดับความพึงพอใจของเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้รับบริการมั่นใจในบริการ จนกลายเป็นลูกค้าประจำในที่สุด

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุญเพ็็ง สันติวัฒนธรรม โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) ผ่านการต่ออายุการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ครั้งที่ 2 (2nd. Recertification ISO 9001:2015) ตรวจประเมินโดยทีมผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ อาจารย์ วุฒิพล สุริยัน (Lead Auditor) และ นสพ.พิเชษฐ์ฯ (Technical Expert) จากบริษัท ทูฟ นอร์ด ประเทศไทย โดยได้รับการรับรองในขอบข่ายการให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงทั้งระบบและได้รับ Good Point อีก 2 Good Points ด้วย โดยจุดแรกที่ได้ Good Point คือ การพัฒนาการทำ Exposure chart, การปรับต้้งค่า Exposure Technique และการจัดท่าทางสัตว์ป่วย
สำหรับการเอกซเรย์สัตว์เลี้ยง ซึ่ง Chart นี้จัดทำเป็นแผ่นภาพขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่ในห้องเอกซเรย์ มีประโยชน์ในการเอกซเรย์สัตว์ป่วย นอกจากการจัดท่าสัตว์ป่วยที่ถูกต้องแล้ว การตั้งค่า Exposure Technique หรือ การกําหนดปริมาณรังสีที่จะให้กับสัตว์ป่วยก็สําคัญ ถ้าตั้งค่ามากเกินไป สัตว์ป่วยก็จะได้รับปริมาณรังสีมากเกินความจําเป็น หากตั้งน้อยเกินไป คุณภาพของภาพเอกซเรย์ก็จะคุณภาพต่ํา ซึ่งสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการจัดท่า และตั้งค่า Exposure Technique ตาม Exposure chart ที่จัดทําขึ้น และจุดที่สองที่ได้ Good Point คือ โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะทางสัตวแพทย์ด้านเวชศาสตร์สัตว์เลี้ยง (SLV Internship Program) ของ SLV Academy โดยสัตวแพทย์ที่ร่วมโครงการฯ จะมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านการปฎิบัติจริงแบบ Active Learner, นำเสนอ Case Report ของตนเอง และปฏิบัติงานจริงร่วมกับคณาจารย์รับเชิญและสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในหน่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพด้านสัตว์เล็กอย่างใกล้ชิด เป็นระยะเวลา 12 เดือน ภายใต้หลักคิด "ฝึกคิดก่อนฝึกรักษา" อำนวยการฝึกโดย ผศ.ดร.น.สพ.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและวิจัย และอ.น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

โดยโครงการการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ของ SLV มีจุดเริ่มต้นจากนโยบายของบอร์ดบริหารโรงพยาบาลฯ (โดย อ.น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม เป็นประธานบอร์ดในขณะนั้น) ที่เล็งเห็นความสําคัญของการเป็น "โรงพยาบาลสัตว์แห่งคุณภาพ" เพื่อการให้บริการรักษาสัตว์ที่มีมาตรฐานระดับสูงเคียงคู่ไปกับคุณภาพระดับสากล

Quality means doing it right
even no one is looking

จากนโยบายมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลสัตว์แห่งคุณภาพเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ถนนสายคุณภาพของ SLV เริ่มจากบันไดขั้นแรกของโรงพยาบาลสัตว์แห่งคุณภาพ คือ การทำกิจกรรม 5 ส ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และหลังจากนั้น SLV ก็เชื่อมโยงกิจกรรมคุณถาพต่อไปยัง “มาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย หรือ TAHSA" ของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) โดย SLV เป็นสถานพยาบาลสัตว์แห่งแรกที่ได้รับมาตรฐาน TAHSA อีกด้วยในปี 2558

หลังจาก SLV ก้าวผ่านบันไดขั้นที่ 2 คือ TAHSA ไปแล้ว ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับประเทศแล้ว บอร์ดบริหาร SLV ก็ขยับขึ้นสู่บันไดขั้นที่สาม คือ คุณภาพระดับสากล นั่นก็คือ ISO 9001 Version 2015 :ซึ่งที่ปรึกษา ISO กิติมศักดิ์คนแรกของ SLV ได้รับเกียรติจาก น.สพ.วิเชียร ธรรมวิจิตเดช Chief Technical Officer ของ บจก.ไทย พีเอซี อินดัสตรี. และที่ปรึกษาคนสำคัญที่ทำให้ SLV ได้ ISO ก็คือ คุณธัญญาภรณ์ ธนบูรณ์สมบัติ โดยส่งผลให้โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ครั้งที่ 1 (2561:2564)

ตั้งแต่วันแรกที่ SLV ทำเรื่องคุณภาพด้วยแนวทาง “ก้าวย่างอย่างมั่นคง มุ่งตรงสู่ความเป็นเลิศ” เพื่อการเป็นโรงพยาบาลสัตว์แห่งคุณภาพของ SLV ซึ่งในปัจจุบันที่เราอยู่ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่น คือ SLV ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ให้ก้าวล้ำอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถพร้อมยกระดับคุณภาพการรักษาสัตว์ของ SLV เพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวของ SLV มีความมั่นใจอยู่เสมอ
เพราะที่ SLV นั้น..."แมวหมาต้องมาก่อน เรื่องอื่นไว้ทีหลัง" (Pet First)

Scroll to Top