นายสัตวแพทย์ธานินทร์  สันติวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี) เปิดเผยว่า ตามที่โรงพยาบาลสวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี) ได้รับการรับรองสถานพยาบาลสัตว์ (TAHSA) จากโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558  (นับเป็นโรงพยาบาลสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้ TAHSA)  นั้น เพื่อธำรงมาตรฐานการรักษาพยาบาลสัตว์ชั้นสูง  ทำให้เกิดคุณภาพอย่างยั่งยืน ถือว่าเป็นการดีต่อทั้งโรงพยาบาลของเราที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจ  เป็นผลดีต่อสัตว์ป่วยที่มาใช้บริการเพราะได้รับบริการที่ดี ที่ปลอดภัย เป็นผลดีต่อบุคคลากรในองค์กรซึ่งเมื่อสามารถให้บริการที่ดี ที่ปลอดภัยแก่สัตว์ป่วยมากขึ้น  ตามปรัชญา Pet First ที่เรายึดมั่นตลอดมา โดยกำหนดการเยี่ยมสำรวจเพื่อ Re-accreditation TAHSA ได้ถูกกำหนดชึ้นในวันพุธที่ 15 ก.พ. 2561 นี้

Scroll to Top