น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม ผูั้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (เอสแอลวี)  เปิดเผยว่าเอสแอลวีเตรียมเข้ารับการตรวจประเมินรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2005 ครั้งแรก  (1St Surveillance Audit)  ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 จากบริษัท TUV Nord (ประเทศไทย) จำกัด

จากการที่ โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 ในบริการโรงพยาบาลสัตว์ (Veterinary Hospital Services)  ในแผนกสัตว์ป่วยนอก (OPD)  แผนกสัตว์ป่วยใน (IPD)  แผนกศัลยกรรม (Surgery)  แผนกห้องปฏิบัติการ (Laboratory) แผนกกายภาพบำบัด (Physical Therapy)  แผนกวารีบำบัด (Hydrotherapy), บริการรับ-ส่งสัตว์เลี้ยง (Pet Transfer Services)  เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาแล้ว นั้น เพื่อธำรงค์ไว้ซึ่งคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 จึงต้องมีการตรวจติดตามประเมินรับรองคุณภาพประจำทุกปี ซึ่งในปี 2562 นั้น บริษัท TUV Nord (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจรับรองมาตรฐาน (CB) ได้กำหนดเข้าตรวจประเมินเอสแอลวีในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ ซึ่งถือว่า การตรวจติดตามนี้เป็นการตรวจติดตามครั้งแรกของ ISO 9001:2015 ของเอสแอลวี

Scroll to Top