พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO9100:2015
ของโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV Pet Hospital)

ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. อ.น.สพ ธนพล สันติวัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV Pet Hospital : SLV) ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ของโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณชีวิน อ่อนสำลี Operation Manager  และคุณอนงค์รัตน์ โชติกประคัลภ์ Customer Services & Sales Manager เป็นผู้นำมามอบ ณ ห้องประชุมบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม อาคารสำนักงานโรงพยาบาลฯ โดยการรับใบประกาศ ISO9001:2015  ครั้งนี้เป็นการได้รับการรับรองต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ปี 2561 (7 ปีต่อเนื่อง) โดย SLV เป็นโรงพยาบาลสัตว์เพียงหนึ่งในสองแห่งของประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 (โรงพยาบาลสัตว์อีกหนึ่งแห่งที่ได้ก็คือ .โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซี่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ทั้งระบบเช่นเดียวกับ SLV เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562)

“ISO” (International Organization for Standardization) เป็นมาตรฐานรับรองสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยจะแบ่งย่อยมาตรฐานด้านต่างๆ ตามแต่ละอุตสาหกรรมหรือลักษณะงานออกไปตามตัวเลข เช่น ISO 9001 ก็จะหมายถึง การรับรองคุณภาพด้านการจัดการขององค์กร ซึ่ง version ในปัจจุบัน คือ ISO 9001:2015

ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ หรือผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ท่านใดสนใจเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์และหน่วยต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001:2015, TAHSA หรือ 5ส. กรุณาติดต่อได้ที่ ทนพ.สิรวิชญ์ สุทธิธรรมพานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายพัฒนาคุณภาพ SLV โทร.(02)866-0260

Scroll to Top