กองทุนช่วยเหลือสัตว์ป่วย SLV

พระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์เลี้ยงอนาถา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระเมตตาต่อสุนัขทรงเลี้ยงและสรรพสัตว์ต่างๆ แล้ว  พระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านยังมีความเมตตาและกรุณาต่อสุนัขและแมวที่ป่วยแต่เจ้าของขัดสนเรื่องค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย  โดยพระองค์ท่านทรงพระราชทานรายได้จากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดง จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน )  ให้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อจัดตั้ง”กองทุนรักษาสัตว์ป่วยอนาถา” โดยคณะสัตวแพทย์ มก. ได้เริ่มช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา (ที่มา : ดร.วิวรรณ ธรรมมงคล จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ บรรยายเรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณต่อมวลสรรพสัตว์”)

“กองทุนรักษาสัตว์ป่วยอนาถา” โดยคณะสัตวแพทย์ มก. ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริหารของโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ โดย อ.น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรมและกรรมการบริหารโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำข้อคิดจากพระราชดำริของพระองค์ท่านที่มีต่อสัตว์ป่วยอนาถามาปรับใช้ในการดำเนินกิจการโรงพยาบาลสัตว์ โดยนำรายรับทั้งหมดที่ได้จากวันแรกที่เปิดอาคารที่ทำการโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์แห่งใหม่  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  มาก่อตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือสัตว์ป่วยยากไร้ “บ้านขมิ้นรินน้ำใจ” โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลฯ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

และในปี 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของ SLV โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ได้เปิดตัวศูนย์โรคไตและล้างไต SLV ขึ้น โดยมี ผศ.ดร.น.สพ.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ซึ่งศูนย์นี้มีความสามารถในการล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (APD) เป็นแห่งแรกของประเทศ และเพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวที่เป็นไตวายที่ขัดสนทุนทรัพย์ในการล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (APD) ที่มารักษาตัวที่ศูนย์โรคไตและล้างไต SLV อ.น.ส.พ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ได้บริจาคเงินส่วนตัวจำนวน 200,000 บาทเพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นของ “กองทุนช่วยเหลือสัตว์ป่วยโรคไต SLV” โดยมี ผศ.ดร.น.สพ.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข เป็นประธานกองทุนดังกล่าว

ในโอกาสนี้ SLV ขออาสาเป็นสะพานบุญจาก “สัตว์เลี้ยงสวย” ไปช่วย “สัตว์เลี้ยงโซ (และป่วยด้วย)”  เราขอเป็นสื่อกลางระหว่างเจ้าของสัตว์เลี้ยงผู้ใจบุญทั้งหลายที่อยากสร้างบุญให้สัตว์เลี้ยงของตน ด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือสัตว์ป่วยยากไร้และสัตว์ป่วยโรคไต ตามกำลังศรัทธา โดยท่านสามารถบริจาคเงินสดด้วยตนเองด้วยการหยอดตู้บริจาคที่โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ เลขที่ 24/1 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-866-0260

Scroll to Top