คลินิกอัลตร้าซาวน์
และภาพรังสีวินิจฉัย

แนวคิดของคลินิก

ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความละเอียดแม่นยำ

เครื่อง CT SCAN

เครื่อง X-Ray ดิจิตอล

เครื่อง Ultrasound

คลินิกอัลตร้าซาวน์และภาพรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) ให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของโรคทุกระบบด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์และภาพถ่ายทางรังสี โดยทีมสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านอัลตร้าซาวน์และภาพถ่ายทางรังสี

น.สพ.ภัทรพงศ์ เครือยิหวา

  • วันเสาร์ เวลา 10.00 – 12.00 น.
  • วันอาทิตย์-วันอังคาร เวลา 14.00 – 17.00 น.
  • วันพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.
    คลินิกอัลตร้าซาวน์และภาพรังสีวินิจฉัย

ภาพวินิจฉัยและอัลตร้าซาวน์

น.สพ.ธีทัต ตั้งปกรศักดิ์

อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี 2565

ติดต่อคลินิกพิเศษ

เวลาทำการ

วันพุธ เวลา 18.00 - 20.00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 20.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล

ติดต่อขอรับคำแนะนำหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร. (02)866-0260

Scroll to Top