ทีมสัตวแพทย์ SLV

หัวใจสำคัญที่สุดในการดำเนินกิจการโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตว์แพทย์ (SLV)
ก็คือบุคคลากรในทีมงานต่างๆ ของเรา

       สัตวแพทย์และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้การรักษาสัตว์ประสบผลสำเร็จ ทีมสัตวแพทย์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

       ทีมสัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) ประกอบด้วยอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ และสัตวแพทย์ในสาขาต่างๆ มีประสบการณ์ยาวนาน และเป็นที่ยอมรับในการรักษาสัตว์โดยเฉพาะสุนัขและแมว
       และด้วยผลแล็ปที่ถูกต้องและแม่นยำเคียงคู่ไปกับอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้การรักษาที่เอสแอลวีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักวิชาการ

55301 สพ.ญ.ณัฐเนตร ศรีตระกูล

55701 น.สพ.ธีทัต ตั้งปกรศักดิ์

55702 น.สพ.นักรบ ศิริพละ

55703 น.สพ.ภัคธร สิ่วเฉลิมวงศ์

55705 สพ.ญ.อุษา แสงนวกิจ

55801 รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร์

56107 อ.ดร.สพ.ญ.ปณิธิ สุโข

56507 อ.สพ.ญ.รศชงค์ บุณยฤทธิชัยกิจ

56601 อ.ดร.สพ.ญ.รวงรัตน์ พุทธิรงควัตร

ทีมสัตวแพทย์ SLV

ประธานกรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
ศูนย์โรคไตและฟอกไตสัตวเลี้ยง SLV

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ฝ่ายการสัตวแพทย์

อายุรกรรมทั่วไป
คลินิกโรคผิวหนัง

อายุรกรรมทั่วไป
คลินิกระบบประสาท

อายุรกรรมทั่วไป
คลินิกเนื้องอก

อายุรกรรมทั่วไป
คลินิกโรคไต

อายุรกรรมทั่วไป
หัวใจและช่องอก

น.สพ.ธนัตถ์ ธัชชนะชัย
(หมออั้ม)

อายุรกรรมทั่วไป
ภาพวินิจฉัยและ CT Scan

อายุรกรรมทั่วไป
ภาพวินิจฉัยและ CT SCAN

สพ.ญ.สุวีรยา นาจำเริญ
(หมอแต้ม)

อายุรกรรมทั่วไป
หัวใจและช่องอก

น.สพ.ชญานิน สัตยกมลฉัตร
(หมอนิน)

อายุรกรรมทั่วไป

สพ.ญ.ณัฏฐา ศรีวัฒนคุณ
(หมอบัว)

อายุรกรรมทั่วไป

สพ.ญ.ภัทรวดี สิงห์สุทธิโสทร
(หมอไซน์)

อายุรกรรมทั่วไป

อาจารย์พิเศษ-สัตวแพทย์ห้วงเวลา SLV

สพ.ญ.ณัฐเนตร ศรีตระกูล

โรคนัยน์ตาสัตว์เลี้ยง

ภาพวินิจฉัยและอัลตร้าซาวน์

น.สพ.ธีทัต ตั้งปกรศักดิ์

ภาพวินิจฉัยและอัลตร้าซาวน์

น.สพ.นักรบ ศิริพละ

ศัลยกรรมทั่วไป,
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

น.สพ.ภัคธร สิ่วเฉลิมวงศ์

อายุรกรรมประสาททั่วไป

โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV Pet Hospital)

อ.สพ.ญ.รศชงค์ บุณยฤทธิชัยกิจ

สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
(Exotic Pets)

สพ.ญ.อุษา แสงนวกิจ

ศัลยกรรมทั่วไป,
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร์

ระบบสืบพันธุ์/ศัลยกรรม

อ.สพ.ญ.ดร.ปณิธิ สุโข

ทันตกรรมสัตว์เลี้ยง

ศัลยกรรม
เนื้อเยื่ออ่อน/ออร์โธปิดิกส์

อายุรกรรมทั่วไป,
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

อ.ดร.ส.พญ.รวงรัตน์ พุทธิรงควัตร

โรคนัยน์ตาสัตว์เลี้ยง

Scroll to Top