SLV ผ่านตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อ.น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องกำเนิดรังสี (เครื่องเอกซเรย์) โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้ นอกจากปณิธานของ SLV “Pet First” ที่มุ่งมั่นที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงที่มารับบริการเป็นอันดับแรกแล้ว SLV ยังให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาให้เครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องเอกซเรย์ฯ ที่ใช้ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานด้วย

Scroll to Top