Quality means doing it right
Even no one is looking.

มาตรฐาน ISO9001 : 2015

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
การตรวจพิจารณามาตรฐาน ISO9001:2015 ที่โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) ผ่านไปด้วยดีเหมือนเดิม 🥰
ส่งผลให้โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO เป็นครั่งที่ 2 (2564:2567)

เรายึดมั่นในคุณภาพ มาตรฐาน และบริการ เพื่อรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่วยให้กับท่านเสมอมา

Pets First

ต่ออายุการรับรอง TAHSA อีกครั้งเป็นรอบที่ 2

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลสัตว์ TAHSA ครั้งที่ 1 ของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย จากคณะกรรมการตรวจประเมิน TAHSA นำโดย อ.น.สพ. ชัยยศ ธารรัตนะ ประธานโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย และ สพ.ญ. อภิรดี จุฑารัตน์ กรรมการกลาง

ผลการประเมิน ปรากฏว่า โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ (SLV) ได้รับการต่ออายุการรับรอง TAHSA อีกครั้งเป็นรอบที่ 2 และได้รับคำชมจากคณะผู้ตรวจฯ ว่า เอสแอลวีมีคุณภาพอยู่ในระดับสูง ซึ่งทำให้มั่นใจว่า คุณภาพและบริการรักษาสัตว์ของเอสแอลวีจะยั่งยืนต่อไป ดังคำที่ว่า “Quality means doing it right even no one is looking”. และสามารถเป็นหลักประกันความมั่นใจให้เจ้าของสัตว์ตลอดไป.

มาตรฐาน TAHSA ในประเทศไทย

TAHSA (Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation) เป็นมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ของประเทศไทย เป็นมาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสถานพยาบาลสัตว์ให้เทียบเท่าระดับสากล สร้างความมั่นใจในบริการการรักษาสัตว์แก่ประชาชนทั่วไป โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์เป็นสำคัญ

เอสแอลวีเป็นสถานพยาบาลสัตว์แห่งแรกที่ได้รับมาตรฐาน TAHSA ในประเทศไทย และยังคงยึดมั่นในมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์เพื่อคุณภาพในการให้บริการตลอดไป

ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลก

       ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

หลังจากโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน TAHSA เมื่อปี 2558 แล้ว เราได้เริ่มกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการศึกษาและปรับปรุงคุณภาพบริการตามมาตรฐาน ISO เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการโดยองค์รวมแก่ทุกท่านที่มารับบริการเป็นสำคัญ

มาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (Thailand AnimalHospital Standard and Accreditation: TAHSA)

       TAHSA เป็นมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (Thailand Animal Hospital Standard and Accreditation) เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยคณะทำงานในสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยในปี 2553 เป้าหมายของโครงการนั้นคือการที่คนในวิชาชีพเองได้ช่วยกันทำให้เกิดคุณภาพของการบริการรักษาสัตว์ เป็นหนึ่งเดียวกัน มีเกณฑ์วัดที่มีความหมาย อยู่ในระดับเดียวกับสากล และที่สำคัญ ทำให้เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย

TAHSA
มาตรฐานคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ระดับสากล
(Thailand Animal Hospital Standard and Accreditation)

       มาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (Thailand AnimalHospital Standard and Accreditation: TAHSA) เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยคณะทำงานในสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยในปี 2553 เป้าหมายของโครงการนั้นคือการที่คนในวิชาชีพเองได้ช่วยกันทำให้เกิดคุณภาพของการบริการรักษาสัตว์ เป็นหนึ่งเดียวกัน มีเกณฑ์วัดที่มีความหมาย อยู่ในระดับเดียวกับสากล และที่สำคัญ ทำให้เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย

แม้ว่าในวิชาชีพแพทย์จะมีเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลมากมาย แต่คณะทำงานนี้มีความเห็นว่ามาตรฐานทางสัตวแพทย์ต้องเกิดจากความเข้าใจในงานการให้บริการการรักษาสัตว์อย่างแท้จริง เราจึงได้เลือกมาตรฐาน         The American Animal Hospital Association (AAHA) เป็นแนวทางการสร้างมาตรฐาน โดยริเริ่มจาก 13 ใน 19 กลุ่มมาตรฐานเป็นชุดแรกที่จะนำมาศึกษาและดัดแปลง ขั้นตอนการทำงานใช้เวลา 2 ปี เพื่อให้มาตรฐานชุดแรกนี้

  • ง่าย นำไปใช้ได้จริง
  • เป็นภาษาไทย
  • ไม่ต้องอาศัยทุนทรัพย์มาก

ในขั้นตอนหลังจากนี้ เมื่อ “มาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย” ออกสู่สายตาสมาชิกที่สนใจ ก็จะมีการให้ความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อและการสัมมนาในโอกาสต่างๆ จากนั้นจึงจะมีการเกิดการประเมินมาตรฐานด้วยตนเอง จนถึงการประเมินมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานจากสมาคมฯ ทั้งนี้ที่สำคัญ การเข้าโครงการประเมินมาตรฐานนี้ เป็นการเข้าร่วมโดยสมัครใจ ไม่มีการบังคับเป็นกฎหมายเพราะเราเชื่อว่า ความต้องการในการสร้างคุณภาพแก่วิชาชีพที่เรารักอยู่ในจิตวิญญาณ และเกิดจากความร่วมมือช่วยเหลือกันของสัตวแพทย์ทุกคน

วิสัยทัศน์: “ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของวิชาชีพสัตวแพทย์ภูมิภาค ”

พันธกิจ

  1. พัฒนาและสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งในประเทศและในภูมิภาค
  2. เป็นตัวอย่างการสร้างมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาลสัตว์ให้แก่ประเทศอื่น ๆ

………………..
https://www.vpatthailand.org/about-tahsa

กลับไปด้านบน